Regulamin

I Preambuła i definicje

§ 1.

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowej aplikacji stima.pl, w szczególności prawa i obowiązki zarejestrowanych użytkowników stima.pl.

§ 2.

Regulamin zawiera następujące pojęcia:

1) Regulamin - należy przez to rozumieć niniejszy regulamin określający w szczególności warunki uczestnictwa w stima.pl, prawa i obowiązki Stima Sp. z o.o. oraz Użytkowników związane ze świadczeniem  usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, zasady ochrony danych osobowych, jak również zasady określające zakres odpowiedzialności Stima Sp. z o.o. z tytułu świadczenia usług,

2) Stima - należy przez to rozumieć Stima Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie (kod pocztowy 05-800) przy ul. Focha 51, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000416979, REGON 146082016, NIP 5222995836, o kapitale zakładowym w wysokości 5000 PLN (pięciu tysięcy złotych),

3) stima.pl - należy przez to rozumieć internetowy serwis dostępny pod adresem www.stima.pl. Jedynym właścicielem stima.pl jest Stima  Sp. z o.o.

4) Użytkownik - należy przez to rozumieć osobę prawną lub osobę fizyczną, która poprzez akceptację Regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej uzyskuje dostęp do usług oferowanych przez Stima w ramach serwisu stima.pl,

5) Profil - należy przez to rozumieć miejsce w stima.pl, gdzie opublikowany jest zbiór informacji o Użytkowniku, w tym wymagane dane osobowe, zamieszczane na warunkach określonych w Regulaminie oraz załącznikach do Regulaminu,

6) Konto - należy przez to rozumieć istniejący w bazie danych Stima.pl wpis, potwierdzający fakt bycia Użytkownikiem, z którego wynikają: możliwość dostępu do usług po podaniu loginu oraz hasła, możliwość modyfikacji danych opublikowanych w Profilu, możliwość modyfikacji ustawień Konta, możliwość wgrywania cen transakcyjnych nieruchomości etc.

7) Administrator - należy przez to rozumieć osoby wyznaczone przez Stima, odpowiedzialne za prowadzenie Stima.pl, w tym w szczególności za wsparcie techniczne dla Użytkowników oraz pilnowanie porządku i przestrzegania przepisów Regulaminu przez Użytkowników.

§3.

Stima.pl jest e-usługą, umożliwiającą swoim Użytkownikom wykonanie operatu szacunkowego zgodnie z art. 157 Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego oraz wykonanie oszacowania wartości nieruchomości - na podstawie cen transakcyjnych innych podobnych nieruchomości

§4.

Stima oświadcza, że przysługują mu wyłączne prawa autorskie do serwisu Stima.pl.

II Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§ 5.

Użytkownikiem Stima.pl może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna.

§ 6.

Osoba fizyczna może być Użytkownikiem Stima.pl, o ile:

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych albo

2) uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego w przypadku, gdy posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

§ 7.

1) Rejestrując Konto Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

2) W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego Konta lub zawiadomienia Administratorów o cofnięciu zgody, aby Administrator mógł usunąć dane osobowe Użytkownika

§ 8.

1) Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia przez Użytkowników korzystania z usług świadczonych przez Stima w ramach Stima.pl. Rozpoczęciem korzystania z usług jest wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego. Usługi świadczone są wyłącznie zarejestrowanym Użytkownikom po poprawnym zalogowaniu się na Konto.

2) Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

3) Każda ze stron może rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym.

4) Stima rozwiązuje Umowę poprzez skasowanie Konta Użytkownika przez Administratorów.

5) Użytkownik rozwiązuje Umowę poprzez:

1. samodzielne skasowanie Konta albo

2. zgłoszenie żądania usunięcia Konta Administratorom.

6) W przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Administratorom zgodnie z § 8 ust. 5 pkt. 2), rozwiązanie Umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 72 godziny.

§ 9.

Stima zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla Stima.pl.

§ 10.

1) Dostęp do pakietu podstawowego usług Stima.pl jest bezpłatny, w szczególności nie są pobierane opłaty za dokonanie rejestracji.

2) Dostęp do usług rozszerzonych Stima.pl jest płatny zgodnie z obowiązującym cennikiem zamieszczonym w serwisie Stima.pl

3) Stima zastrzega sobie prawo wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach Stima.pl. Stima zobowiązuje się poinformować użytkowników serwisu o zmianach odpowiednio wcześniej.

4) Użytkownik nie może zostać zobowiązany do uiszczenia opłaty za usługę, na której odpłatne otrzymywanie nie wyraził zgody.

§ 11.

Stima zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Stima.pl, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Stima.pl oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z serwisem. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem Stima.

§ 12.

Użytkownik udziela Stima prawa do wyświetlania mu ofert handlowych, a także przesyłania za jego zgodą ofert i ogłoszeń na jego skrzynkę pocztową.

§ 13.

Stima.pl ma charakter zamknięty - podawane przez Użytkownika dane osobowe oraz dane posiadanych nieruchomości są informacjami niejawnymi, podawanymi do wiadomości publicznej za wyłączną zgodą użytkownika

§ 14.

Aby korzystać z bezpłatnych usług świadczonych przez Stima w ramach Stima.pl, konieczne jest założenie Konta. Konto zakłada się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego - podanie danych obowiązkowych, weryfikację konta email oraz zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

§ 15.

Stima.pl jest kompatybilny z najpopularniejszymi przeglądarkami internetowymi w ich aktualnych wersjach. Stima nie gwarantuje działania e-usługi w wersjach przeglądarek starszych niż 6 miesięcy.

§ 16.

Usługi określone w § 3. świadczone są między innymi poprzez:

1) udostępnienie Użytkownikowi możliwości definiowania i  zamieszczenia w systemie cen transakcyjnych nieruchomości,

2) udostępnienie Użytkownikowi możliwości wykonania operatu szacunkowego,

3) umożliwienie Użytkownikowi możliwości wykonania oszacowania wartości nieruchomości,

4) umożliwienie Użytkownikowi zapisania wykonanych prac.

III Rejestracja i Konto

§ 17.

Rejestracja polega na wypełnieniu formularza rejestracji.

§ 18.

W szczególności wymagane jest podanie następujących danych: imienia, nazwiska, telefonu, adresu e-mail oraz hasła, a także wpisanie adresu zamieszkania. Dane należy wprowadzać w polach profilu do tego przeznaczonych. Pola mogą zawierać tylko te dane do których zostały przeznaczone. W przypadku usunięcia tych danych użytkownik traci możliwość korzystania z serwisu.

§ 19.

Użytkownik zobowiązany jest do aktualizowania danych w swoim Profilu.

§ 20.

W przypadku stwierdzenia podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, Administratorzy mają prawo:

1) wezwać Użytkownika do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości,

2) zablokować Konto Użytkownika do wyjaśnienia sprawy,

3) skasować Konto Użytkownika w trybie określonym w § 8. ust. 3 i 4.

§ 21.

W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez Użytkownika danych, Administratorzy mogą zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane.

§ 22.

Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz danych udostępnionych w utworzonym przez niego Profilu odbywa się za jego zgodą wyrażoną przy rejestracji w Stima.pl. Stima przetwarza dane użytkownika zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności, przedstawioną w punkcie V Regulaminu oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

§ 23.

Zrealizowanie procedury rejestracji w Stima.pl, której skutkiem jest założenie Konta, możliwe jest wobec Użytkownika, który:

1) zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu,

2) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i  Polityki Prywatności,

3) potwierdza autentyczność danych podanych w formularzu rejestracyjnym,

4) wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym konto pocztowe komunikatów systemowych, w tym powiadomień o nowych wiadomościach i zaproszeniach w skrzynce Stima.pl, przerwach technicznych w działaniu Stima.pl, zmianach w Regulaminie oraz nowych funkcjonalnościach.

§ 24.

Niedopuszczalne jest posiadanie więcej niż jednego Konta.

§ 25.

Zabrania się udostępniania swojego Konta innym podmiotom.

§ 26.

Zabrania się korzystania z Kont należących do innych podmiotów.

IV Dane osobowe

§ 27.

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez użytkownika jest Stima Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Focha 51 (05-800 Pruszków). Stima przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Za zgodą Użytkownika Stima przetwarza jego dane w zakresie szerszym, niż jest to obligatoryjnie wymagane przy rejestracji Użytkownika. Udostępnione przez Użytkownika dane są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług świadczonych w serwisie internetowym Stima.pl, a za jego zgodą mogą być przetwarzane przez Stima w celach statystycznych i marketingowych. Dane mogą być udostępnione wyłącznie organom władzy publicznej upoważnionym do dostępu do danych na podstawie właściwych przepisów prawa.

§ 28.

Stima przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa na zasadach określonych w Polityce Ochrony Prywatności Stima.pl stanowiącej punkt V  niniejszego Regulaminu, w szczególności dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia danych.

V Polityka ochrony prywatności

Zasady podstawowe

§ 29.

Przykładamy wielką wagę do kwestii prywatności Użytkowników Stima.pl. W Stima sp. z o.o. dbamy o bezpieczeństwo udostępnionych nam danych. Dane te są w sposób szczególny chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Zasady zachowania poufności na stronach internetowych Stima.pl są udostępniane publicznie.

§ 30.

Serwis Stima.pl ma charakter otwarty, co oznacza, że każdy może korzystać z podstawowej wersji programu pod warunkiem rejestracji w systemie. Jedną z głównych usług serwisu jest możliwość wykonania operatu szacunkowego na podstawie własnych danych. To oznacza możliwość wprowadzania do serwisu informacji o cenach transakcyjnych,

§ 31.

Stima sp. z o.o. gwarantuje wykorzystanie tych danych tylko do użytku własnego chyba że umowa z użytkownikiem stanowi inaczej.

Zasady przetwarzania danych eksploatacyjnych

§ 32.

Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w sieci Internet informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Stima.pl wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Stima.pl używa cookies w celu ułatwienia dostępu do serwisu (logowanie) oraz zapewnienia personalizację oprogramowania. Wyłączenie cookies w przeglądarce nie uniemożliwia całkowitego korzystania z serwisu, ale może spowodować utrudnienia w jego działaniu. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z naszych serwisów przez użytkowników.

Dane wymagane podczas rejestracji

§ 33.

W formularzu rejestracyjnym konieczne jest podanie następujących danych: imienia (imion), nazwiska, telefonu komórkowego (w celu uzyskiwania powiadomień SMS), adresu poczty elektronicznej (login), hasła, adresu zamieszkania, dla rzeczoznawców majątkowych wymagane jest podanie numeru uprawnień.

Dane ujawniane w Profilu

§ 34.

W Profilu wyświetlane są wszystkie dane osobowe wymagane podczas rejestracji, adresu poczty elektronicznej (loginu) i hasła. Dodatkowo wyświetlane są inne dane, podawane przez Użytkownika opcjonalnie.

Dane osobowe

§ 35.

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez użytkownika jest Stima Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, przy ul. Focha 51, 05-800 Pruszków. Stima sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa na zasadach określonych w Polityce Ochrony Prywatności Stima.pl, w szczególności dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia danych.

§ 36.

Stima przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Za zgodą Użytkownika Stima przetwarza jego dane w zakresie szerszym, niż jest to obligatoryjnie wymagane przy rejestracji Użytkownika.

§ 37.

Udostępnione przez Użytkownika dane są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług świadczonych w serwisie internetowym Stima.pl, a za jego zgodą mogą być przetwarzane przez Stima w celach statystycznych i marketingowych.

Treści zamieszczane przez Użytkowników

§38.

Wiadomości prywatne przesyłane Użytkownikom widoczne są jedynie dla tych Użytkowników, chyba że umowa z użytkownikiem przewiduje zasilanie jego transakcjami bazy danych.

Przechowywanie i ochrona informacji

§ 39.

Dane osobowe użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki organizacyjne i techniczne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków organizacyjnych i technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie Administratorzy, posiadający specjalne upoważnienia administratora danych nadane przez Stima.

Dane zbierane podczas płatności za korzystanie z serwisu

§ 40.

Podczas dokonywania płatności za korzystanie z serwisu Stima.pl nie zbiera ani nie przechowuje żadnych danych związanych z płatnościami, a w szczególności nie ma dostępu do żadnych danych kont, kart kredytowych czy innych zastosowanych form płatności. Dane te są przekazywane wyłącznie do współpracujących z Stima.pl serwisów obsługi płatności takich jak PayU. Zachęcamy do zapoznania się z treściami oświadczeń o ochronie prywatności tych serwisów.

Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych. Ograniczenia.

§ 41.

Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu w swoje dane oraz dysponuje możliwością ich aktualizacji oraz usunięcia. Aby zapobiec powtórnej rejestracji osób, których udział w Stima.pl został zakończony ze względu na niedozwolone korzystanie z naszych usług, możemy odmówić usunięcia danych niezbędnych do zablokowania możliwości ponownej rejestracji. Podstawą prawną odmowy jest art. 19 ust. 2 pkt. 3 w związku z art. 21 ust .1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Odmowa usunięcia danych ma również miejsce w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

§ 42.

W wypadkach dozwolonych przez przepisy prawa Stima może również udostępnić część danych osobowych Użytkownika osobom trzecim dla celów związanych z ochroną praw autorskich (lub innych), ale wyłącznie na pisemny wniosek (lub na podstawie umowy o współpracy z Stima w tym zakresie). Podmiot, który występuje z tego typu wnioskiem jest zobowiązany udokumentować fakt posiadania autorskich praw majątkowych (lub innych) do treści/produktu/usługi. Musi również zachodzić podejrzenie naruszenia tych praw. Stima może również udostępnić zgromadzone dane osobowe na życzenie lub za zgodą Użytkownika lub też na żądanie uprawnionych na podstawie przepisów prawa organów państwowych. Poczta elektroniczna, rozmowy telefoniczne i inne formy komunikacji kierowanej do Stima mogą być  archiwizowane i  w niektórych przypadkach być wykorzystana dla celów dowodowych.

Odnośniki do innych stron internetowych

§ 43.

Stima nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów serwisów, do których przekierowują odnośniki (linki) zamieszczane w Stima.pl. Zachęcamy do zapoznania się z treściami oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach gromadzących dane osobowe. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści znajdujące się na stronie, do której przekierowuje zamieszczany przez niego w Stima.pl odnośnik.

Informacje wysyłane do Użytkownika

§ 44.

Stima rezerwuje prawo do wysyłania wszystkim swoim użytkownikom listów elektronicznych z powiadomieniami o ważnych zmianach w Stima.pl. Stima może wysyłać listy elektroniczne o charakterze komercyjnym, zwłaszcza reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej, o ile Użytkownik wyraził na to zgodę. Reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej mogą być też dołączane do listów przychodzących i wychodzących z konta systemowego.

VI Korzystanie z usług Stima świadczonych w ramach Stima.pl

§ 45.

Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Stima.pl. W przypadku stwierdzenia przez Administratorów, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, nastąpi niezwłoczne usuniecie jego Konta. Działanie Użytkownika polegające na próbie destabilizacji serwisu mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.

§ 46.

Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do: 

1) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Stima.pl oraz od korzystania z usług serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników,

2) przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób,

3) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to dozwolone przez przepisy prawa i niniejszego Regulaminu.

§ 47.

Zabrania się umieszczania w Stima.pl i rozpowszechniania za jego pośrednictwem:

1) oprogramowania objętego prawami innych osób - bez właściwego upoważnienia,

2) oprogramowania przeznaczonego do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, istotnego zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych,

3) haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej.

§ 48.

Zamieszczanie w Stima treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione. Treści takie oraz Konta ich autorów mogą zostać usunięte przez Administratorów.

§ 49.

Stima zastrzega sobie prawo zmodyfikowania albo usunięcia Profilu, którego treść jest sprzeczna z Regulaminem lub ma negatywny wpływ na wizerunek Stima.pl.

§ 50.

Zabrania się wykorzystywania usług Stima.pl, w szczególności wiadomości prywatnych do rozsyłania reklam towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych oraz innych treści uznawanych jako spam.

§ 51.

Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Pomocy nim zgłosi problem lub zada pytanie.

VII Prawa autorskie

§ 52.

Użytkownik poprzez umieszczenie danych nieruchomości w Stima.pl wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez innych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku.

§ 53.

Użytkownik uprawniony jest do korzystania z danych, materiałów lub wypowiedzi stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r., nr 24, poz. 83) z późniejszymi zmianami oraz nie stanowiących utworu w rozumieniu w/w ustawy, umieszczonych w Stima.pl w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie wspomnianych danych, materiałów lub wypowiedzi w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą uprawnionej osoby lub na podstawie przepisów prawa i niniejszego Regulaminu.

§ 54.

Użytkownik publikujący w Stima.pl treści o charakterze utworu autorskiego zrzeka się wszelkich roszczeń względem Stima z tytułu nieodpłatnego wykorzystania (w tym usunięcia z Stima.pl) tych treści.

VIII Odpowiedzialność

§ 55.

Stima nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Stima.pl przez Użytkownika.

§ 56.

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Stima.pl, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

§ 57.

1) Stima nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych produktów bezpłatnych oraz za należytą jakość towarów i usług bezpłatnych. Nie odpowiada także za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Stima.pl, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.

2) Odpowiedzialność Stima za należytą jakość towarów i usług odpłatnych określają przepisy szczególne, stanowiące podstawę świadczeń odpłatnych.

§ 58.

Stima nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Stima.pl w całości albo w części.

§ 59.

W przypadku otrzymania przez Stima urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwienia mu dostępu do tych danych, Stima nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

§ 60.

Stima nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Stima.pl.

IX Reklamacje

§ 61.

Zakłócenia w funkcjonowaniu Stima.pl, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach Stima.pl mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego faktu do Stima

§ 65.

Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone przez Stima w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Stima zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, jego załączników lub przepisów prawa. W szczególności Stima nie rozpoznaje reklamacji dotyczących kwestii opisanych w panelu Pomocy.

§ 63.

Stima zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu Konta lub serwisu Stima.pl.

§ 64.

Reklamacje składane do Stima, a dotyczące usług świadczonych przez osoby trzecie za pośrednictwem Stima.pl nie będą rozpatrywane. Stima nie ma obowiązku przekazywania reklamacji właściwemu podmiotowi, odpowiedzialnemu za realizację reklamacji.

X Przepisy przejściowe i końcowe

§ 65.

Stima zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany.

§ 66.

1) Stima zobowiązuje się powiadomić drogą elektroniczną o istotnej zmianie Regulaminu tych Użytkowników, których zmiana dotyczy bezpośrednio.

2) Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie ma dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu, oraz wynikające z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania powiadomienia określonego w ust. 1.

3) Użytkownik ponosi ryzyko nieotrzymania powiadomienia określonego w ust. 1. z przyczyn niezależnych od Stima.

§ 67.

W przypadku zmiany Regulaminu Użytkownikowi z chwilą zalogowania wyświetlona zostanie lista najważniejszych zmian. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem w nowym brzmieniu. Kliknięcie formuły "Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z nowym brzmieniem Regulaminu, rozumiem i akceptuję go w całości." oznacza wyrażenie woli pozostania w stosunku umownym z Stima na warunkach określonych w Regulaminie w nowym brzmieniu.

§ 68.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 stycznia 2014 r.